Επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing

Κωδικός Webinar : 2013008

Παρουσιάζεται μία πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών Cloud Computing (CC) στο πλαίσιο του μαθήματος “Ερευνητική Εργασία” στο Λύκειο. Η πρόταση ακολουθεί τις αρχές της συνεργατικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και υποδεικνύει κάποια λύση στο πρόβλημα της ανομοιογένειας-ετερογένειας των σημερινών εργαστηρίων πληροφορικής των ελληνικών σχολείων. Επίσης, αξιοποιεί τη δυνατότητα των συνεργατικών εργαλείων έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η συνεργατική μάθηση. Όλη η εργασία πραγματοποιείται με εργαλεία και υπηρεσίες τεχνολογίας CC οι οποίες συνδυάζονται για να παράγουν το τελικό προϊόν, που αφορά στη δημιουργία τεχνήματος ή ιστότοπου από τους ίδιους τους μαθητές, με τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων που βοηθούν στην αφομοίωση και παραγωγή νέας γνώσης, όπως και στην απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ενδείκνυται για εργαστήρια με παλιό εξοπλισμό, διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και ακολουθεί τη συνεργατική, ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η πρόταση βασίζεται στους εξής άξονες: οργάνωση των μαθητών σε ομάδες, επιλογή του ερευνητικού θέματος σε συνεργασία με τον καθηγητή, εγγραφή σε υπηρεσία CC και υλοποίηση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής με την χρήση των υπηρεσιών CC.


Back to top