Αξιοποίηση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Μάθησης Για Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση – το παράδειγμα του mathisis.org

Κωδικός Webinar : 2012009

Οι πλατφόρμες μάθησης (Learning Management Systems ή Virtual Learning Environments) έχουν αναπτυχθεί κυρίως για επιμόρφωση ενηλίκων. Όμως, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα στην αξιοποίησή τους και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα σε περιβάλλον με μαθητές μικτής ικανότητας, όπως είναι τα τμήματα στα δημόσια σχολεία Ελλάδας και Κύπρου, μια πλατφόρμα όπως το Moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία σε συνθήκες μικτής μάθησης (blended learning) αλλά και να αξιοποιηθεί ως παράγοντας διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Το περιβάλλον του Mathisis.org αναπτύσσεται εδώ και πάνω από 6 χρόνια μέσα από μια συνεργασία εκπαιδευτικών Ελλάδας και Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και την υποστήριξη των αναγκών των μαθητών τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου όσο και μετά (απόγευμα/αργίες). Μέσα από το σύντομο σεμινάριο θα γίνει μια γνωριμία με τη βασική φιλοσοφία πίσω από την εφαρμογή του mathisis.org σε δύο σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου με συνεργατικά μαθήματα με διαφοροποιημένο περιεχόμενο, καθώς και τα συμπεράσματα/παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια.

Back to top