Προωθώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία: Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο της ΕΕΠΕΚ

Κωδικός Webinar : 2017004

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να γνωρίσουν τα είδη των εργασιών, να είναι σε θέση να συγγράφουν και να παρουσιάζουν μια εργασία στα επιστημονικά συνέδρια για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, τα οποία διοργανώνει η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που θα το παρακολουθήσουν ώστε να μπορούν να αποφασίσουν πότε και με ποιο τρόπο μια ερευνητική ή βιβλιογραφική τους δουλειά ή μια εργασία τους στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή ακόμα και ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο σχεδίασαν ή/και υλοποίησαν στην τάξη τους, μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια επιστημονική εργασία που θα μπορέσει να υποβληθεί και να παρουσιαστεί στα διεθνή συνέδρια της ΕΕΠΕΚ (αλλά και άλλων φορέων).

Back to top