Κατανόηση Κειμένου Πληροφορικής και Δραστηριότητες

Κωδικός Webinar : 2017004

Στo ιστοσεμινάριο θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα που έθεσε ο Kintsch, (1998): «Με ποιο τρόπο επιτυγχάνονται τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τη διαδικασία ανάγνωσης ενός κειμένου; Kαθιστώντας τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου όσο το δυνατόν πιο εύκολη ή υποστηρίζοντας την ενεργή και συνειδητή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου κατά την οικοδόμηση του νοήματος του κειμένου όπως υποστηρίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί»; Πιο συγκεκριμένα, το έργο των εκπαιδευόμενων πρέπει να διευκολύνεται καθιστώντας το κείμενο πιο κατανοητό ή πρέπει να αυξάνεται η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων τοποθετώντας εμπόδια στη διαδρομή τους;  Στη δεύτερη περίπτωση, τι είδους εμπόδια θα έχουν ωφέλιμη επίδραση στη μάθηση και υπό ποιες προϋποθέσεις;  Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα θα βασιστεί στα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών. Επίσης, θα προταθούν δραστηριότητες οι οποίες αξιολογούν την κατανόηση κειμένου των μαθητών.

Back to top