Εργαλεία για τη διδακτική του προγραμματισμού με Scratch

Κωδικός Webinar : 2016002

Σκοπός του παρόντος ιστοσεμιναρίου είναι η παρουσίαση προχωρημένων θεμάτων για τη διδασκαλία προγραμματισμού με Scratch. Ειδικότερα θα γνωρίσουμε το εργαλείο «ΚωδικΌραμα» αφενός για δημιουργία προγραμματιστικού υλικού σε γλώσσα Scratch και αφετέρου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών σεναρίων που αναπτύσσονται από καθηγητές πληροφορικής στην επίλυση αυθεντικών προβλημάτων μέσα σε νοηματοδοτούμενο πλαίσιο. Τα προτεινόμενα σενάρια χρησιμοποιούν δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας και με μαθησιακή υποστήριξη εφαρμόζοντας σπειροειδή προσέγγισης, διερευνητική μάθηση και καθοδηγούμενη ανακάλυψης, ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν μέσα από διαδικασίες δοκιμής, ελέγχου και άμεσης παρατήρησης του αποτελέσματος των ενεργειών τους, με στόχο την οικοδόμηση νέων γνώσεων.

Back to top