Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python

Κωδικός Webinar : 2015004

Θα γίνει παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας Python με επίδειξη απλών προγραμμάτων. Θα παρουσιαστούν επίσης τα χαρακτηριστικά της που την καθιστούν χρήσιμη παιδαγωγικά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση για τον αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του προγραμματισμού στη Β’θμια Εκπαίδευση.


Back to top