Διδακτική Προγραμματισμού με Python

Κωδικός Webinar : 2015008

Το ιστοσεμινάριο απευθύνεται σε καθηγητές πληροφορικής. Σχετίζεται με την εμπειρία διδασκαλίας εισαγωγικού μαθήματος στον προγραμματισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη γλώσσα Python. Θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα αλλά και οι δυσκολίες επιλογής της συγκεκριμένης γλώσσας ως εισαγωγικής στην αλγοριθμική σκέψη και επίλυση προβλημάτων με υπολογιστή με βάση την εμπειρία αυτή. Θα γίνει ιδιαίτερη συζήτηση για την χρήση της γλώσσας αυτής ως εργαλείου για την διερεύνηση εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών. Τέλος θα δοθεί έμφαση στην χρήση της γλώσσας για διδασκαλία μέσω ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, με παραδείγματα από εργασίες φοιτητών του α' έτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, που ο ομιλητής διδάσκει μαθήματα πληροφορικής για πάνω από 20 χρόνια.


Back to top